Durga Chalisa In Kannada

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಇನ್ ಕನ್ನಡ

॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ॥


ನಮೋ ನಮೋ ದುರ್ಗೇ ಸುಖ ಕರನೀ ।
ನಮೋ ನಮೋ ಅಂಬೇ ದುಃಖ ಹರನೀ ॥ ೧ ॥

ನಿರಂಕಾರ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ತಿಹೂಂ ಲೋಕ ಫೈಲೀ ಉಜಿಯಾರೀ ॥ ೨ ॥

ಶಶಿ ಲಲಾಟ ಮುಖ ಮಹಾವಿಶಾಲಾ ।
ನೇತ್ರ ಲಾಲ ಭೃಕುಟಿ ವಿಕರಾಲಾ ॥ ೩ ॥

ರೂಪ ಮಾತು ಕೋ ಅಧಿಕ ಸುಹಾವೇ ।
ದರಶ ಕರತ ಜನ ಅತಿ ಸುಖ ಪಾವೇ ॥ ೪ ॥

ತುಮ ಸಂಸಾರ ಶಕ್ತಿ ಲಯ ಕೀನಾ ।
ಪಾಲನ ಹೇತು ಅನ್ನ ಧನ ದೀನಾ ॥ ೫ ॥

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ಹುಯಿ ಜಗ ಪಾಲಾ ।
ತುಮ ಹೀ ಆದಿ ಸುಂದರೀ ಬಾಲಾ ॥ ೬ ॥

ಪ್ರಲಯಕಾಲ ಸಬ ನಾಶನ ಹಾರೀ ।
ತುಮ ಗೌರೀ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪ್ಯಾರೀ ॥ ೭ ॥

ಶಿವ ಯೋಗೀ ತುಮ್ಹರೇ ಗುಣ ಗಾವೇಂ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣು ತುಮ್ಹೇಂ ನಿತ ಧ್ಯಾವೇಂ ॥ ೮ ॥

ರೂಪ ಸರಸ್ವತೀ ಕಾ ತುಮ ಧಾರಾ ।
ದೇ ಸುಬುದ್ಧಿ ಋಷಿ ಮುನಿನ ಉಬಾರಾ ॥ ೯ ॥

ಧರಾ ರೂಪ ನರಸಿಂಹ ಕೋ ಅಂಬಾ ।
ಪರಗಟ ಭಯಿ ಫಾಡ ಕೇ ಖಂಬಾ ॥ ೧೦ ॥

ರಕ್ಷಾ ಕರ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಚಾಯೋ ।
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಕೋ ಸ್ವರ್ಗ ಪಠಾಯೋ ॥ ೧೧ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರೂಪ ಧರೋ ಜಗ ಮಾಹೀಂ ।
ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂಗ ಸಮಾಹೀಂ ॥ ೧೨ ॥

ಕ್ಷೀರಸಿಂಧು ಮೇಂ ಕರತ ವಿಲಾಸಾ ।
ದಯಾಸಿಂಧು ದೀಜೈ ಮನ ಆಸಾ ॥ ೧೩ ॥

ಹಿಂಗಲಾಜ ಮೇಂ ತುಮ್ಹೀಂ ಭವಾನೀ ।
ಮಹಿಮಾ ಅಮಿತ ನ ಜಾತ ಬಖಾನೀ ॥ ೧೪ ॥

ಮಾತಂಗೀ ಧೂಮಾವತಿ ಮಾತಾ ।
ಭುವನೇಶ್ವರೀ ಬಗಲಾ ಸುಖದಾತಾ ॥ ೧೫ ॥

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ತಾರಾ ಜಗ ತಾರಿಣೀ ।
ಛಿನ್ನ ಭಾಲ ಭವ ದುಃಖ ನಿವಾರಿಣೀ ॥ ೧೬ ॥

ಕೇಹರಿ ವಾಹನ ಸೋಹ ಭವಾನೀ ।
ಲಾಂಗುರ ವೀರ ಚಲತ ಅಗವಾನೀ ॥ ೧೭ ॥

ಕರ ಮೇಂ ಖಪ್ಪರ ಖಡಗ ವಿರಾಜೇ ।
ಜಾಕೋ ದೇಖ ಕಾಲ ಡರ ಭಾಜೇ ॥ ೧೮ ॥

ತೋಹೇ ಕರ ಮೇಂ ಅಸ್ತ್ರ ತ್ರಿಶೂಲಾ ।
ಜಾತೇ ಉಠತ ಶತ್ರು ಹಿಯ ಶೂಲಾ ॥ ೧೯ ॥

ನಗರಕೋಟಿ ಮೇಂ ತುಮ್ಹೀಂ ವಿರಾಜತ ।
ತಿಹುಂ ಲೋಕ ಮೇಂ ಡಂಕಾ ಬಾಜತ ॥ ೨೦ ॥

ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ದಾನವ ತುಮ ಮಾರೇ ।
ರಕ್ತಬೀಜ ಶಂಖನ ಸಂಹಾರೇ ॥ ೨೧ ॥

ಮಹಿಷಾಸುರ ನೃಪ ಅತಿ ಅಭಿಮಾನೀ ।
ಜೇಹಿ ಅಘ ಭಾರ ಮಹೀ ಅಕುಲಾನೀ ॥ ೨೨ ॥

ರೂಪ ಕರಾಲ ಕಾಲಿಕಾ ಧಾರಾ ।
ಸೇನ ಸಹಿತ ತುಮ ತಿಹಿ ಸಂಹಾರಾ ॥ ೨೩ ॥

ಪಡೀ ಭೀಢ ಸಂತನ ಪರ ಜಬ ಜಬ ।
ಭಯಿ ಸಹಾಯ ಮಾತು ತುಮ ತಬ ತಬ ॥ ೨೪ ॥

ಅಮರಪುರೀ ಅರು ಬಾಸವ ಲೋಕಾ ।
ತಬ ಮಹಿಮಾ ಸಬ ಕಹೇಂ ಅಶೋಕಾ ॥ ೨೫ ॥

ಜ್ವಾಲಾ ಮೇಂ ಹೈ ಜ್ಯೋತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ತುಮ್ಹೇಂ ಸದಾ ಪೂಜೇಂ ನರ ನಾರೀ ॥ ೨೬ ॥

ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇ ಜೋ ಯಶ ಗಾವೇಂ ।
ದುಃಖ ದಾರಿದ್ರ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೇಂ ॥ ೨೭ ॥

ಧ್ಯಾವೇ ತುಮ್ಹೇಂ ಜೋ ನರ ಮನ ಲಾಯಿ ।
ಜನ್ಮ ಮರಣ ತೇ ಸೌಂ ಛುಟ ಜಾಯಿ ॥ ೨೮ ॥

ಜೋಗೀ ಸುರ ಮುನಿ ಕಹತ ಪುಕಾರೀ ।
ಯೋಗ ನ ಹೋಯಿ ಬಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಮ್ಹಾರೀ ॥ ೨೯ ॥

ಶಂಕರ ಆಚಾರಜ ತಪ ಕೀನೋ ।
ಕಾಮ ಅರು ಕ್ರೋಧ ಜೀತ ಸಬ ಲೀನೋ ॥ ೩೦ ॥

ನಿಶಿದಿನ ಧ್ಯಾನ ಧರೋ ಶಂಕರ ಕೋ ।
ಕಾಹು ಕಾಲ ನಹಿಂ ಸುಮಿರೋ ತುಮಕೋ ॥ ೩೧ ॥

ಶಕ್ತಿ ರೂಪ ಕೋ ಮರಮ ನ ಪಾಯೋ ।
ಶಕ್ತಿ ಗಯೀ ತಬ ಮನ ಪಛತಾಯೋ ॥ ೩೨ ॥

ಶರಣಾಗತ ಹುಯಿ ಕೀರ್ತಿ ಬಖಾನೀ ।
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ ॥ ೩೩ ॥

ಭಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆದಿ ಜಗದಂಬಾ ।
ದಯಿ ಶಕ್ತಿ ನಹಿಂ ಕೀನ ವಿಲಂಬಾ ॥ ೩೪ ॥

ಮೋಕೋ ಮಾತು ಕಷ್ಟ ಅತಿ ಘೇರೋ ।
ತುಮ ಬಿನ ಕೌನ ಹರೈ ದುಃಖ ಮೇರೋ ॥ ೩೫ ॥

ಆಶಾ ತೃಷ್ಣಾ ನಿಪಟ ಸತಾವೇಂ ।
ರಿಪು ಮೂರಖ ಮೊಹಿ ಅತಿ ದರ ಪಾವೈಂ ॥ ೩೬ ॥

ಶತ್ರು ನಾಶ ಕೀಜೈ ಮಹಾರಾನೀ ।
ಸುಮಿರೌಂ ಇಕಚಿತ ತುಮ್ಹೇಂ ಭವಾನೀ ॥ ೩೭ ॥

ಕರೋ ಕೃಪಾ ಹೇ ಮಾತು ದಯಾಲಾ ।
ಋದ್ಧಿ-ಸಿದ್ಧಿ ದೇ ಕರಹು ನಿಹಾಲಾ – ೩೮ ॥

ಜಬ ಲಗಿ ಜಿಯೂಂ ದಯಾ ಫಲ ಪಾವೂಂ ।
ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಮೈಂ ಸದಾ ಸುನಾವೂಂ ॥ ೩೯ ॥

ದುರ್ಗಾ ಚಾಲೀಸಾ ಜೋ ಗಾವೈ ।
ಸಬ ಸುಖ ಭೋಗ ಪರಮಪದ ಪಾವೈ ॥ ೪೦ ॥

ದೇವೀದಾಸ ಶರಣ ನಿಜ ಜಾನೀ ।
ಕರಹು ಕೃಪಾ ಜಗದಂಬ ಭವಾನೀ ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top